Velkommen til Vejle squash klub

  Vejle Squash klub, der blev etableret i 1989, er vagt til live igen, efter Rosborg gymnasium og HF byggede 3 flotte squashbaner.

  Det koster 200,- at blive medlem af klubben, og medlemsskabet gælder et år. 
  Du kan blive medlem under fanen "Medlemsskab".

  Du skal være medlem for at booke baner, men til gengæld får du gratis adgang til vores klubaktiviteter, som træning, klubaftner, klubmesterskab og en masse andet. 

  Vi glæder og til at se dig.

  Mvh
  Vejle Squash Klub

   

  Vedtægter

  § 1

  Klubbens navn er Vejle Squash Klub.
  Klubbens hjemsted er Vejle.

  § 2

  Klubbens formål er at udbrede kendskabet til og interessen for squashspillet i Vejle. Derudover er formålet at deltage i turneringer og arrangementer under Dansk Squash Forbund.

  Medlemmer

  § 3

  Som aktiv eller passivt medlem kan optages enhver, der vil rette sig efter klubbens vedtægter og betale de fastsatte gebyrer og kontingenter rettidigt.

  § 4

  Udmeldelse sker ved ophør af betaling af halvårlig kontingent. Ved overtrædelse af Vejle Squash Klubs reglement har bestyrelsen bemyndigelse til at idømme karantæne eller eksklusion. Dog kan eksklusion ankes til generalforsamling.

  § 5

  Medlemmer modtager ved betaling af kontingent og depositum, et nøglekort/medlemsnummer der samtidig er medlemsbevis. Medlemskab giver adgang til træning, sociale arrangementer og turneringer under Dansk squash Forbund. Derudover giver medlemskab stemmeret ved generalforsamlingen. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen og opkræves forud, og skal godkendes på generalforsamlingen.

  Generalforsamling

  § 6

  Den årlige generalforsamling er den øverste myndighed i klubben. Generalforsamlingen skal afholdes inden 1/3. Klubbens regnskabsår er 1/1-31/12

  § 7

  Den ordinære generalforsamling skal varsles mindst 1 måned inden afholdelsen, og skal ske på klubbens hjemmeside eller primære kommunikationsplatform.

  Generalforsamlingen vælger en revisor til kritisk og talmæssig revision af klubbens regnskab.

  På generalforsamlingen skal det reviderede regnskab fremlægges skrifteligt.

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal undtaget i forhold vedrørende klubbens opløsning eller sammenslutning med/tilslutning til andre organisationer, hvor der skal være et flertal på ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

  Alle fremmødte medlemmer over 15 år har stemmeret. Stemmeretten kan videregives i form af en fuldmagt, dog må hvert medlem højst være i besiddelse af en fuldmagt på generalforsamlingen.

  § 8

  Dagsorden på den ordinære generalforsamling bør indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kasserens beretning herunder godkendelse af det forelagte regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af formand.
  6. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af en suppleant til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 revisorer.
  9. Eventuelt.

  Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand og et menigt bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, de tre andre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

  Bestyrelsen konstituerer selv resten af posterne på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

  Bestyrelsen er valgt for 2 år af gangen.

  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til fremme af klubbens formål.

  Revisorerne kan ikke være medlem af bestyrelsen.

  Under generalforsamlingen optages en rapport, der arkiveres og fremsendes DSqF.

  § 9

  Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis halvdelen af klubbens medlemmer fremsætter skrifteligt ønske herom.

  § 10

  Bestyrelsen repræsenterer klubben udadtil og skal efter bedste evne varetage klubbens interesser i henhold til klubbens formål.

  Bestyrelsen organiserer træning, sociale arrangementer og turneringskampe.

  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden er til stede. I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted.

  Foreningen tegnes af formanden og kasseren.

  § 11

  Hverken bestyrelse eller medlemmer hæfter personligt for den gæld, som klubben måtte stifte, kun den til enhver tid tilstedeværende klubformue hæfter for denne.

  § 12

  Klubben er medlem af Dansk Squash Forbund og underlagt dettes love og bestemmelser.

  § 13

  Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringsforslaget.

  § 14

  Klubbens opløsning kan finde sted, når en i den anledning indkaldt generalforsamling vedtager dette med 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

  I tilfælde af opløsning skal klubbens midler tilfalde amatøridræt, fortrinsvis squashsporten.

  § 15

  Klubbens stiftelsesdato er 17. august 1989.

  Rute

  Vejle Squash Klub

  Åbningstider

  Mandag-fredag: 15:30-23:00

  Lørdag-søndag: 6:00-23:00

  Facebook